Algemene voorwaarden

Klachten / defecten

1. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten/defecten die op het reparatieformulier zijn omschreven door de klant. M&S Telecom 4U B.V. onderzoekt enkel de functionaliteit(en) waarvoor het te vervangen onderdeel verantwoordelijk is. Vochtschade dient altijd vooraf te worden gemeld door de klant.

Prijs

2. Deze prijs is opgebouwd uit de kosten van het te vervangen onderdeel/onderdelen en montagekosten, eventueel vermeerderd met de verzendkosten voor retourzending via PostNL à € 7,80 of UPS à € 9,00. Deze prijzen zijn inclusief 21% BTW. Prijswijzigingen en prijsfouten voorbehouden.

Vrijblijvend

3. Als bij onderzoek van het product blijkt dat de prijs van de reparatie hoger uitvalt dan het bedrag zoals gemeld per mail of zoals deze op onze website is vermeld, dan wordt de klant eerst gevraagd of hij/zij instemt met deze prijs, alvorens tot reparatie wordt over gegaan. Wanneer M&S Telecom 4U B.V. op voorhand geen prijs kan vaststellen, wordt eveneens het reparatiebedrag dat na onderzoek wordt vastgesteld, eerst naar de klant toe gecommuniceerd, alvorens tot reparatie wordt overgegaan.

4. De klant kan evenwel afzien van de daadwerkelijke reparatie door M&S Telecom 4U B.V.. De klant betaalt dan enkel de onderzoekskosten à € 15,-, eventueel vermeerderd met de verzendkosten voor retourzending via PostNL à € 7,80 of UPS à € 9,00.

5. Mocht een eventuele klacht niet kunnen worden verholpen, dan geldt het principe van “no cure, no pay” en betaalt u, als klant, niets.

Kwaliteit

6. Tenzij anders overeengekomen wordt bij reparatie van het product gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk onderdeel gebruikelijk is, kan gebruik worden gemaakt van ‘ruilonderdelen’. Wanneer de klant dat vooraf verzoekt, stelt M&S Telecom 4U B.V. de vervangen onderdelen, met uitzondering van eventueel geruilde onderdelen, ter beschikking aan de klant.

Aansprakelijkheid

7. M&S Telecom 4U B.V. is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van ontvangst tot aan het moment van retourzending.

8. M&S Telecom 4U B.V. behoudt zich het recht voor om de te repareren apparatuur terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

9. M&S Telecom 4U B.V. is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van data. Een aantal reparaties zoals o.a. vervanging van moederborden of harddisk gaan gepaard met verlies van data. De klant is zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen hiervan middels een back-up op zijn/haar computer of op een zogenaamde “cloud”.

10. Een val of vocht kan naast de direct zichtbare schade, bijvoorbeeld een gebroken touchscreen, ook onzichtbare schade aan bijvoorbeeld het moederboard hebben aangericht. Deze ‘onzichtbare’ schade kan onopgemerkt blijven tot aan de daadwerkelijke uitvoering van de reparatie. M&S Telecom 4U B.V. kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor deze schade en de eventueel bijkomende kosten voor reparatie hiervan.

Verzending

11. M&S Telecom 4U B.V. retourneert het product via PostNL of UPS. Kosten voor deze verzending zijn € 7,80 via PostNL of via UPS à € 9,00.

Garantie

12. M&S Telecom 4U B.V. geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van 3 maanden op het tijdens de reparatie vervangen onderdeel. De garantietermijn gaat in op de factuurdatum! Op reparaties verricht aan producten met bliksem-,water-,val- of vochtschade, wordt alleen garantie gegeven op de vervangen onderdelen, tenzij op de reparatiefactuur uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Verder vervalt de garantie bij het openen van het product door klant of derde na de reparatie, welke door M&S Telecom 4U B.V. is uitgevoerd. Bij schade van buitenaf zoals bijvoorbeeld valschade en vochtschade, alsmede softwarematige toepassingen (jailbreaken, bricken, rooten), vervalt de garantie automatisch. Water/vocht schade valt altijd buiten de garantie.

13. Wanneer binnen 3 maanden na factuurdatum van het gerepareerde toestel de klachten, genoemd in artikel 1, terugkeren en de oorzaak hiervan duidelijk in verband staat met de door M&S Telecom 4U B.V. uitgevoerde reparatie, zal M&S Telecom 4U B.V. het defect onder garantie proberen op te lossen.
a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorgegeven, waarna de klant dan wel of niet akkoord geeft voor verdere afhandeling van de reparatie.
c. Een terugkerende klacht is niet per definitie een zelfde technisch defect.

14. Indien uw toestel wordt gerepareerd in de periode van fabrieksgarantie vervalt de fabrieksgarantie op uw toestel.

Waterschade onderzoek en reiniging

15. Bij waterschade onderzoek en reiniging worden altijd minimaal € 25,- onderzoekskosten in rekening gebracht. Deze kosten dienen als vergoeding voor de gebruikte reinigingsmiddelen en de verrichtte arbeid. Tevens kan het voorkomen dat na het onderzoek functievermindering optreedt i.v.m. corrosie van componenten en/of moederboard. M&S Telecom 4U B.V. kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden, daar dit mogelijk het gevolg is van de eerder opgelopen waterschade.

Niet betaalde producten/diensten

16. Indien na drie achtereenvolgende mededelingen van M&S Telecom 4U B.V. aan de klant dat het product gereed is en de klant gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten voor een betaling te zorgen, is M&S Telecom 4U B.V. bevoegd het product te verkopen en het hem verschuldigde bedrag op de opbrengst te verhalen. De extra gemaakte kosten voor het verhalen van het verschuldigde bedrag zijn voor rekening van de klant. Voor toestellen waarbij na onderzoek blijkt dat het toestel niet meer op een economisch verantwoorde wijze hersteld kan worden zal de klant hiervan op de hoogte gesteld worden. Daarin wordt ook de optie geboden om het defecte toestel retour te ontvangen na betaling van onderzoekskosten à € 15,- en de verzendkosten voor retourzending via PostNL à € 7,80 of UPS à € 9,00. Zijn deze kosten niet voldaan binnen een termijn van 6 weken na verzenden van dit mailbericht bericht dan zal M&S Telecom 4U B.V. uiteindelijk overgaan tot verwijdering (op milieuvriendelijk wijze) van het product. Er zijn dan geen verdere kosten voor de klant.

Geschillen

17. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.

18. Alle overige geschillen, zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. M&S Telecom 4U B.V. blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

19. De klant heeft het recht gedurende vijf weken nadat M&S Telecom 4U B.V. zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

Mocht u vragen hebben over onze algemene voorwaarden kunt u contact.

Zoekt u accessoires of randapparatuur voor uw smartphone of tablet, kunt u deze vinden in onze webshop.

0
0
  0
  Jouw winkelwagen
  Jouw winkelwagen is leegTerug naar de shop

  Stap 1

  Ga naar het menu en selecteer instellingen.

  Stap 2

  Scroll naar beneden tot je het kopje Info telefoon tegenkomt en selecteer deze.

  Stap 3

  Noteer de modelnaam ergens of onthoud deze goed! Je kan nu deze popup sluiten door op het kruisje rechtsboven te klikken.

  Kom je er nog niet helemaal uit? Wij helpen je graag!

  Neem direct contact op of kom naar eens van onze winkels!

  ×